Onderzoek asfalt en fundering

Asfalt- en funderingsonderzoek is een onderzoek waarbij wordt bepaald of (en in welke mate) het asfalt teerhoudend is en wat de kwaliteit is van de fundering. Tevens kunnen de opbouw en samenstelling met dit onderzoek worden vastgesteld. Dit onderzoek wordt bijvoorbeeld uitgevoerd bij onderhoud of reconstructie van de weg en biedt inzicht in onder meer de eventuele toepassingsmogelijkheden van het asfalt en de fundering.

Uiteraard wordt bij het asfalt- en funderingsonderzoek conform de geldende regels en normeringen gewerkt. Zo worden analyses, rapportages en adviezen met betrekking tot mogelijk hergebruik van het asfalt aan de hand van de normering ‘CROW 210 – Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’ en het ‘Besluit Bodemkwaliteit’ uitgebracht.

Asfalt- of funderingsonderzoek laten uitvoeren?

Bel VanderHelm op 010 – 249 24 60.

Waarom asfaltonderzoek?

Vanwege de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu is het gebruik van teerhoudend asfalt nu  al meer dan 25 jaar verboden. Veel wegen dateren echter van voor die tijd. Het huidige beleid ten aanzien van omgaan met teerhoudend asfalt, is erop gericht te voorkomen dat de gevaarlijke stof PAK zich (verder) in het milieu kan verspreiden. Op basis van een asfaltonderzoek kan worden vastgesteld of asfalt opnieuw kan worden toegepast of dient te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

Belang van funderingsonderzoek

Met een funderingsonderzoek wordt bepaald wat de opbouw en samenstelling van de fundering is. Dit is, net als bij asfaltonderzoek, van belang om eventuele hergebruiksmogelijkheden in kaart te brengen. Er wordt bij funderingsonderzoek gekeken naar de standaard parameters en indien noodzakelijk het uitlooggedrag van het materiaal.

Vooronderzoek asfalt- en funderingsonderzoek

Net als bij bodemonderzoek wordt bij asfalt- en funderingsonderzoek gestart met vooronderzoek. Hierbij wordt gekeken naar de historie van een weg op basis van historische kaarten, aangevuld met eventuele gegevens vanuit de opdrachtgever of beheerder. Er wordt in kaart gebracht wanneer een weg is aangelegd en geasfalteerd, met welke fundering dat is gedaan en wat de waarschijnlijke samenstelling en dikte van het asfalt is. Ook wordt een eerste visuele inspectie gedaan om homogene wegvakken te bepalen. Op basis van deze gegevens wordt de benodigde onderzoeksinspanning bepaald.

Asfalt- en funderingsonderzoek in uitvoering

Voor het asfaltonderzoek wordt de ‘CROW210 – Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’ aangehouden. Hierbij worden voorafgaand homogene wegvakken en het benodigd aantal boringen/analyses bepaald. Deze gegevens worden verwerkt in een boorplan. Om dit onderzoek snel, gedegen en precies uit te kunnen voeren, beschikt VanderHelm over twee boorwagens. Een mechanische grondboormachine maakt onderzoek in hardere lagen, zoals puin, beton en andere soorten fundering mogelijk. Het asfalt wordt, indien van toepassing, samen met de onderliggende fundering, gekernd en bemonsterd voor de betreffende analyses. De boringen worden ingemeten en verwerkt.

Analyse en conclusie

De monsters die tijdens het verkennend asfalt- en funderingsonderzoek met de grondboringen zijn verkregen, worden in een geaccrediteerd laboratorium onderzocht. Daarbij worden de opbouw van het asfalt en de fundering in kaart gebracht en wordt (onder andere) een PAK-analyse uitgevoerd om te kijken of het asfalt teerhoudend is. De laboratoriumanalyses tonen vervolgens aan of en in welke mate het asfalt teerhoudend is, maar bijvoorbeeld ook of de fundering zware metalen of asbest bevat. De conclusies van het asfalt- en funderingsonderzoek worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage, zodat inzicht ontstaat over de eventuele mogelijkheid tot hergebruik van het asfalt en de fundering.

Ervaren en betrouwbare partner

VanderHelm is een ervaren en betrouwbare partner voor het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek en tal van andere disciplines. Zij biedt haar opdrachtgevers één loket voor al haar diensten, om maximaal te kunnen ontzorgen.