Landmeten

Het klinkt misschien cliché, maar meten is echt weten! Landmeten beslaat onder andere het inmeten van percelen, objecten, depots en proefsleuven (inventarisatie van kabels en leidingen) ten behoeve van de engineering van nieuwe plannen. In een Digitaal Terrein Model wordt de actuele situatie nauwkeurig in beeld gebracht met behulp van een Total Station, GPS of digitale waterpas. Dankzij de 3D-scanner, waar VanderHelm ook over beschikt, kan een veelheid aan punten snel worden ingemeten, bijvoorbeeld bij kunstwerken en gebouwen. De informatie die door middel van landmeten wordt verkregen, is nodig om (ontwikkelings)plannen uit te werken en wordt veelal verwerkt in digitaal kaartmateriaal. Ook na uitvoering van een project kan landmeten van belang zijn: de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel kan bijvoorbeeld met behulp van revisiemetingen worden vastgelegd.

Landmeten en maatvoering

Maatvoering zet plannen en kaarten om in tastbare informatie, door de locaties en afmetingen van objecten in het veld aan te duiden met piketten of markeringen. De informatie uit de (3D-)kaarten kan ook direct worden verwerkt in een GPS-systeem, welke kan worden ingezet op (eigen) bouwmachines.

Proefsleuven

Om schade aan kabels en leidingen te voorkomen en om eventuele conflicten met een nieuw ontwerp tijdig te signaleren, kan het nodig zijn ondergrondse infra in kaart te brengen. Door proefsleuven te graven, waarbinnen alle kabels en leidingen door middel van GPS worden ingemeten, kan een dwarsprofiel van de huidige situatie uiterst nauwkeurig worden opgesteld.

Samenwerking

VanderHelm beschikt over de modernste apparatuur en ervaren en vakkundige collega’s. Bovendien onderscheidt zij zich door samenwerking binnen verschillende disciplines: Zo kan het inmeten van bomen worden gecombineerd met een inventarisatie daarvan door een ervaren ecoloog, opdat niet alleen locaties, maar ook dikte, soort en kwaliteit van bomen, in kaart worden gebracht.

Landmeten in de praktijk

Landmeten is de werkelijkheid weergeven in een digitale kaart, maar ook een dergelijke  kaart omvormen tot werkelijkheid. Zo kunnen we door landmeten en maatvoering een gebied volledig digitaal in kaart brengen, wat als input kan dienen voor een te ontwikkelen (uitvoerings)plan. Maar ook kan op basis van een digitaal plan met behulp van landmeten bijvoorbeeld  de exacte locatie van heipalen worden uitgezet.

Met de modernste apparatuur; van de bekende driepotige tachymeter (Total Station) tot GPS en 3D-scanner, kunnen de posities en hoogten van punten in het landschap ten opzichte van elkaar worden gemeten. Zo worden heel precieze metingen omgezet in coördinaten en uiteindelijk verwerkt tot geo-informatie. Als een gebied eenmalig in kaart wordt gebracht, wordt gesproken over een situatiemeting. Het is ook mogelijk om metingen over de tijd met elkaar te vergelijken, dit wordt een mutatiemeting genoemd. Daarnaast kan een revisiemeting worden uitgevoerd, waarbij landmetingen worden gedaan om te bepalen of en hoeveel een gerealiseerd project afwijkt van de plannen en tekeningen.

Meestal worden de aspecten landmeten en maatvoering als onderdeel van een groter project verzorgd, waarbij bijvoorbeeld ook bodemonderzoek wordt verricht, een perceel bouw- en of woonrijp wordt gemaakt, bomen worden ingemeten in combinatie met een ecologische inventarisatie en nog tal van onze andere expertises worden toegepast. VanderHelm verzorgt landmeten en maatvoering voor allerlei opdrachtgevers: overheden, aannemers, ingenieursbureaus, maar ook voor de eigen projecten.

Landmeten en samenwerking

VanderHelm beschikt over de modernste apparatuur en ervaren en vakkundige landmeters. Bovendien onderscheidt zij zich door samenwerking binnen verschillende disciplines: zo kan het inmeten van bomen worden gecombineerd met een inventarisatie daarvan door een ervaren ecoloog, zodat niet alleen locaties, maar ook dikte, soort en kwaliteit van bomen, in kaart worden gebracht.

Wat doet VanderHelm

 • Landmeten

 • 3D-scannen

 • Digitaal Terrein Model (DTM)

 • Revisiemetingen

 • Situatiemetingen

 • Mutatiemetingen

 • Waterpassen (digitaal)

 • Monitoring

 • Maatvoering

 • Uitzetwerk

 • Proefsleuven / inventarisatie kabels en leidingen

 • Dwarsprofielen

 • Depotmetingen

Gerelateerde projecten