Bodemonderzoek: de basis voor elk project

VanderHelm is specialist op het gebied van bodemonderzoek en al decennialang een vaste partner voor overheidsinstanties, projectontwikkelaars en ingenieursbureaus. Met milieukundig onderzoek wordt de basis gelegd voor veel projecten op het gebied van milieu, ecologie, civiel en infra. Uiteraard conform de geldende NEN-normeringen en SIKB-richtlijnen en -protocollen.

Bodemonderzoek laten uitvoeren of meer informatie?

Bel VanderHelm op 010 – 249 24 60.

Wat is bodemonderzoek?

Bodemonderzoek is een vorm van milieukundig onderzoek waarbij gekeken wordt naar de milieukundige kwaliteit en opbouw van de bodem. Vaak is bodemonderzoek nodig om aan te tonen dat de grond geschikt is voor een (bouw)project, zodat een vergunning kan worden aangevraagd. Bij het onderzoek worden grondmonsters genomen, welke in een geaccrediteerd laboratorium worden onderzocht. De gegevens worden vervolgens in een rapportage uitgewerkt en uitgebracht.

Als uit het onderzoek blijkt dat de bodem verontreinigd is, dient deze meestal eerst te worden gesaneerd voordat een vergunning kan worden afgegeven. Indien de bodem gesaneerd dient te worden, kan VanderHelm desgewenst ook de sanering en / of de milieukundige begeleiding hierbij verzorgen.

Historisch bodemonderzoek

Voordat we met het verkennend onderzoek op locatie starten, wordt historisch bodemonderzoek (conform ‘NEN 5725 – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’) uitgevoerd. Doel van het historisch onderzoek is na te gaan of de bodem verdacht is op verontreinigingen. Tijdens dit onderzoek wordt alle relevante informatie over (het gebruik van) de betreffende bodem door de jaren heen verzameld. Dit kan informatie zijn die door betrokkenen bij het project zijn aangeleverd, maar kan bijvoorbeeld ook voortkomen uit historische kaarten, luchtfoto’s, milieudossiers, bouwstukken en overige informatie(bronnen). Met de verzamelde gegevens kan het verkennend bodemonderzoek op locatie gericht en efficiënt worden uitgevoerd.

Verkennend bodemonderzoek

Bij het verkennend milieukundig bodemonderzoek wordt de bodem ter plaatse onderzocht. Conform ‘NEN 5740 – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de millieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’ worden grondboringen verricht en monsters van de grond genomen, die vervolgens in een geaccrediteerd laboratorium worden onderzocht. Met dit onderzoek worden de kwaliteit (chemische samenstelling) en de opbouw (fysische samenstelling) van de bodem in kaart gebracht. Op basis van de verzamelde gegevens kan vervolgens worden bepaald of de bodem geschikt is voor bijvoorbeeld bebouwing of dat er sprake is van een verontreinigde bodem. Indien een bodemverontreiniging wordt aangetroffen, is nader bodemonderzoek noodzakelijk. Ook geeft het bodemonderzoek een indicatie of de grond die wordt afgegraven tijdens het bouwproject, geschikt is voor hergebruik bij andere projecten.

Nader bodemonderzoek

Als bij het verkennend onderzoek een bodemverontreiniging wordt vastgesteld, is nader milieukundig bodemonderzoek nodig. Hierbij wordt conform ‘NTA 5755 – Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging’ vastgesteld in welke mate de bodem is verontreinigd, wat de impact is en wat de risico’s zijn. Vervolgens wordt advies uitgebracht over of en hoe de bodem kan worden gesaneerd en weer geschikt kan worden gemaakt voor de beoogde werkzaamheden en bestemming.

Nul- of eindsituatie onderzoek

Een nul- of eindsituatieonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of een bodem is of wordt verontreinigd door een specifiek (bedrijfs)proces, bijvoorbeeld wanneer gewerkt wordt met chemische stoffen. Als er een vermoeden bestaat dat de bodem door bedrijfsactiviteiten wordt verontreinigd, kan met een nul- of eindsituatiemeting worden vastgesteld of er na verloop van tijd sprake is van een toename van bodemverontreiniging. Dit type onderzoek kan een belangrijk onderdeel zijn van het vergunningsprocedures.

Bodemonderzoek sinds jaren ’90

Sinds midden jaren ’90, toen overheden steeds meer eisen gingen stellen aan grondkwaliteit, is VanderHelm zich gaan bezighouden met bodemonderzoek, het saneren van verontreinigde grond, het verwijderen van ondergrondse olietanks, enzovoort. Deze werkzaamheden werden ons specialisme en nu – tientallen jaren later – wordt dagelijks gewerkt met een team van meer dan 130 collega’s aan zeer uiteenliggende projecten.

Eén loket voor bodem en milieu

De expertises en werkzaamheden van VanderHelm op het gebied van bodem & milieu gaan verder dan de omschreven bodemonderzoeken. Zo worden er ook partijkeuringen / AP04-onderzoek, waterbodemonderzoek, monitoringsonderzoek en asfalt- en funderingsonderzoek uitgevoerd.

VanderHelm ontzorgt opdrachtgevers door één loket te bieden, waarbij een groot en ervaren team met al het benodigde materiaal ter beschikking staat. Zo kunnen projecten efficiënt en multidisciplinair worden opgepakt, waarbij gedegen en zelfstandig advies een solide basis vormt voor tal van projecten.

Gerelateerde projecten