Begin op tijd

Bij ‘ecologie’ denkt u misschien niet direct aan ruimtelijke ontwikkeling, bouw of renovatiewerkzaamheden, toch heeft het met elkaar te maken. Bij dergelijke werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld beschermde nesten of natuurgebieden worden aangetast. Voorkom vertraging en laat tijdig (zo vroeg mogelijk) een “ecologische quickscan” uitvoeren! Bij zo’n quickscan bepaalt een ervaren ecoloog, op basis van regionale gebiedskenmerken, beschikbare natuurdata en kenmerken van het projectgebied, welke beschermde elementen mogelijk negatief beïnvloed worden door de werkzaamheden.

Beschermde elementen

Als bij de ecologische quickscan niet kan worden uitgesloten dat beschermde elementen worden aangetast, is vervolgonderzoek nodig. Dit naderonderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een berekening stikstofdepositie (op beschermd natuurgebied), of een jaarrond flora en fauna-onderzoek. Bij zo’n onderzoek worden onder andere de groeiplaatsen, nesten en andere typen verblijfplaatsen van beschermde plant- en diersoorten gedetailleerd in kaart gebracht.

Maatwerk

Als duidelijk is welke beschermde elementen (nesten, natuurgebieden, etc.) binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden vallen, kan men maatregelen nemen om schade aan deze elementen zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door de werkzaamheden in bepaalde perioden van het jaar uit te voeren, gebruik te maken van speciale machines of door alternatief leefgebied aan te bieden. VanderHelm stelt een plan op waarin deze maatregelen worden opgenomen en legt dit – bij machtiging – voor aan het bevoegd gezag.

Werken met ontheffing

Wanneer het plan met maatregelen wordt goedgekeurd ontvangt de initiatiefnemer een ontheffing op de Wet natuurbescherming. Met deze ontheffing kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. VanderHelm biedt u hierbij de benodigde, deskundige, ecologische begeleiding. Deze begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit het afvissen van te dempen watergangen, overzetten van rugstreeppadden, of ongeschikt maken van gebouwen.

De ecologen van VanderHelm bepalen samen met u wat nodig is om uw plannen snel en soepel te laten verlopen, binnen de kaders van de Wet natuurbescherming.

Wat doet VanderHelm

  • Ecologische quickscan

  • Soortgerichte onderzoeken

  • Mitigatieplan / Activiteitenplan

  • Ontheffingsaanvraag

  • Ecologisch werkprotocol

  • Ecologische begeleiding

Gerelateerde projecten

Bekijk alle projecten