Begin op tijd

Bij ‘ecologie’ denkt u misschien niet direct aan ruimtelijke ontwikkeling, bouw of renovatiewerkzaamheden, toch heeft het met elkaar te maken. Bij dergelijke werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld beschermde nesten of natuurgebieden worden aangetast. Voorkom vertraging en laat tijdig (zo vroeg mogelijk) een “ecologische quickscan” uitvoeren! Bij zo’n quickscan bepaalt een ervaren ecoloog, op basis van regionale gebiedskenmerken, beschikbare natuurdata en kenmerken van het projectgebied, welke beschermde elementen mogelijk negatief beïnvloed worden door de werkzaamheden.

Beschermde elementen

Als bij de ecologische quickscan niet kan worden uitgesloten dat beschermde elementen worden aangetast, is vervolgonderzoek nodig. Dit naderonderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een berekening stikstofdepositie (op beschermd natuurgebied), of een jaarrond flora en fauna-onderzoek. Bij zo’n onderzoek worden onder andere de groeiplaatsen, nesten en andere typen verblijfplaatsen van beschermde plant- en diersoorten gedetailleerd in kaart gebracht.

Maatwerk

Als duidelijk is welke beschermde elementen (nesten, natuurgebieden, etc.) binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden vallen, kan men maatregelen nemen om schade aan deze elementen zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door de werkzaamheden in bepaalde perioden van het jaar uit te voeren, gebruik te maken van speciale machines of door alternatief leefgebied aan te bieden. VanderHelm stelt een plan op waarin deze maatregelen worden opgenomen en legt dit – bij machtiging – voor aan het bevoegd gezag.

Werken met ontheffing

Wanneer het plan met maatregelen wordt goedgekeurd ontvangt de initiatiefnemer een ontheffing op de natuurwetgeving (voormalig Wet natuurbescherming). Met deze ontheffing kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. VanderHelm biedt u hierbij de benodigde, deskundige, ecologische begeleiding. Deze begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit het afvissen van te dempen watergangen, overzetten van rugstreeppadden, of ongeschikt maken van gebouwen.

De ecologen van VanderHelm bepalen samen met u wat nodig is om uw plannen snel en soepel te laten verlopen, binnen de kaders van de natuurwetgeving.

Soortenmanagementplan (smp)

Om te zorgen dat soortenbescherming en gebiedsontwikkeling hand in hand gaan, heeft het integreren van een soortenmanagementplan (SMP) binnen een bepaald gebied de toekomst. Door vooraf belangrijke ecologische functies in een gebied in kaart te brengen, te bepalen wat het effect van activiteiten is op beschermde soorten en ecologische functies én natuurinclusieve maatregelen op te stellen, kunnen negatieve effecten als gevolg van werkzaamheden worden voorkomen en beschermde soorten juist worden beheerd en behouden.

Met het SMP kunnen we bovendien een generieke ontheffing bij de provincie aanvragen. Deze ontheffing wordt voor langere periode afgegeven en zorgt ervoor dat initiatiefnemers niet meer per ontwikkelingsplan afzonderlijke ecologische onderzoeken hoeven laten uitvoeren ten behoeve van een ontheffing, maar een beroep kunnen doen op de generieke ontheffing. Met een SMP kiest u voor een gebiedsgerichte en proactieve aanpak, wat leidt tot continuïteit bij uitvoering van werkzaamheden én beschikbaar leefgebied van de beschermde soorten.

Wat doet VanderHelm

  • Ecologische quickscan

  • Soortgerichte onderzoeken

  • Mitigatieplan / Activiteitenplan

  • Ontheffingsaanvraag

  • Ecologisch werkprotocol

  • Ecologische begeleiding

  • Soortenmanagementplan

Gerelateerde projecten