Sanering op maat

Indien uit een bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van verontreiniging, dient deze afhankelijk van de aard, omvang en huidig dan wel toekomstig gebruik van de locatie te worden gesaneerd. Het uitvoeren van een bodemsanering is daarom maatwerk. De meest voorkomende bodemsaneringen zijn het ontgraven en afvoeren van de verontreinigde grond, en het isoleren van de bodemverontreiniging door middel van het aanbrengen van een gesloten verharding of bebouwing. Een combinatie is ook mogelijk.

Akkoord bevoegd gezag

De huidige situatie, de voorgenomen saneringswerkzaamheden, en het beoogde resultaat, worden beschreven in een saneringsplan of BUS-melding. Nadat het bevoegd gezag hiervoor akkoord geeft (middels respectievelijk een beschikking of instemming) kan met de saneringswerkzaamheden worden aangevangen.

Gedegen werk

De saneringswerkzaamheden worden door VanderHelm uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 7000, 7001 of 7004, en conform de CROW400 ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’. Bij uitvoering van sanering is vaak ook milieukundige begeleiding (BRL SIKB 6000) noodzakelijk. Ook hierin kan VanderHelm voorzien.

Combinaties of losse verhuur

VanderHelm kan u – wat betreft werkzaamheden in de (vervuilde) bodem – volledig ontzorgen: van het verkennend (asbest)bodemonderzoek, via saneringswerkzaamheden, tot het bouwrijp opleveren van een locatie. Liever geen totaalpakket? U kunt ook bij VanderHelm terecht voor het opstellen van een uitvoeringsplan en/of V&G-plan, afzet van (verontreinigde) grond en losse inhuur van gecertificeerde en gekeurde KVP-ers en R-DLP-ers.

Wat doet VanderHelm

  • Grondsanering middels ontgraven en afvoeren

  • Grondsanering middels herschikken en isoleren

  • Afzetten verontreinigde grond

  • Verhuur KVP

  • Verhuur R-DLP

  • Opstellen Uitvoeringsplan

  • Opstellen V&G-plan

Gerelateerde projecten