Uw terrein

Biodiversiteit, oftewel de soortenrijkdom van een bepaald gebied, kan vaak al gemakkelijk worden vergroot door gericht te beheren. Indien dit niet afdoende is kan gekozen worden voor het opnieuw inrichten van uw terrein. VanderHelm kan u helpen om een – op uw situatie toegespitst – beheer- en mogelijk inrichtingsplan op te stellen om uw terrein aantrekkelijk te maken voor mens en dier.

Persoonlijk advies

Bij een zogenaamde ‘nulmeting’ worden de (in de omgeving) aanwezige flora en fauna, de aanwezige bodemtypen en het huidige beheer in kaart gebracht. Op basis van de door u gewenste doelen, uw budget, de wens om wel/niet opnieuw in te richten, het minimaal benodigde beheer en een streefdatum kan vervolgens een plan worden opgesteld dat de biodiversiteit – binnen de door u gegeven kaders – optimaal vergroot.

Vinger aan de pols

Ook het inrichten en beheren zelf kunt u aan VanderHelm overlaten. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de (nieuwe inrichting en) beheermaatregelen biedt een ‘monitoringsonderzoek’ uitkomst: met behulp van een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de aanwezige plant- en diersoorten wordt bepaald hoe de biodiversiteit van het gebied zich ontwikkelt. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan het beheerplan waar nodig worden bijgestuurd en zo worden geoptimaliseerd.

Goed voor natuur en mens

Van woonwijk tot spoortraject, ieder terrein is in potentie een thuis voor vlinders en bijen, planten, zangvogels en/of zoogdieren. Bij VanderHelm gaat kennis en uitvoering hand in hand, waardoor uw terrein tot bloei kan komen. Een verhoogde biodiversiteit is niet alleen voordelig voor flora en fauna: Met de natuur om ons heen voelen we ons beter, kunnen we gemakkelijker ontspannen en zijn we productiever.

Wat doet VanderHelm

  • Inventarisatie flora en fauna

  • Inrichtingsplan

  • Inrichting

  • Beheerplan

  • Beheer

  • Monitoring

  • Biodiversiteits quickscan

Gerelateerde projecten