Opdrachtgever

Haagwijk Development bv

Expertises

Bodemsanering
Bodem & milieu
Ecologie
Landmeten & maatvoering
Infra

Werkzaamheden

Onderzoek, advies en realisatie

Projectinformatie

Van ecologische quickscan tot uitvoering civiele werkzaamheden

Een project op Land en Water begint bij VanderHelm en daar is dit project een mooi voorbeeld van! Als totaalleverancier op het gebied van onderzoek, advies en realisatie heeft VanderHelm van A tot Z bijgedragen aan de realisatie van Buitenplaats Haagwijk, een eigentijdse buitenplaats in Voorschoten waar negen vrijstaande woningen en een appartementencomplex (Het Grote Huis) zijn gerealiseerd.

Goede voorbereiding

Al ver voordat de realisatie van start ging in 2015, kwamen wij in beeld voor het uitvoeren van een ecologische quisckscan. Hiermee kon worden vastgesteld of en in hoeverre de geplande werkzaamheden in het projectgebied negatieve effecten op voorkomende beschermde soorten en functies zouden hebben. In de periode die volgde hebben wij nog diverse ecologische (vervolg)opdrachten en milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding op de daadwerkelijke bebouwing, welke van start ging nadat wij de locatie bouwrijp hadden gemaakt.

Concreet betekent dit dat we het voormalige tuinbouwgebied hebben omgevormd tot 8 kavels met bospercelen, de hemelwaterafvoer (HWA) en vuilwater (VWA) rioolstelsels hebben aangelegd en watergangen hebben gegraven. Doordat we tijdens eerdere onderzoeken veel kennis van het projectgebied hadden opgedaan, konden wij de opdrachtgever bovendien proactief adviseren en ontzorgen. Toen de woningen en het appartementencomplex eenmaal waren gebouwd, hebben we de locatie woonrijp gemaakt, waarbij we het openbaar terrein hebben ingericht, asfaltverharding hebben aangebracht en de bospercelen hebben aangelegd.

Kortom, een project waar we trots op zijn!

Wat was onze bijdrage?

 • Ecologische quickscan

 • Soortgericht onderzoek

 • Ondersteunen bij ontheffingsaanvragen

 • Uitvoeren bodemonderzoek

 • Grondwerkzaamheden

 • Aanbrengen riolering

 • Aanbrengen bruggen (beton en staal)

 • Uitvoeren grondsanering

 • Aanleg brandputten

 • Inrichten bospercelen

 • Aanbrengen van groenvoorziening

 • Realiseren van steigers

 • Plaatsen ondergrondse containers

 • Aanbrengen asfaltverharding

Gerelateerde projecten