Opdrachtgever

Dunavie

Expertises

Ecologie

Werkzaamheden

Ecologisch advies bij renovatie

Projectinformatie

Verduurzaming woningen

Woningcorporatie Dunavie heeft, met het oog op de geplande verduurzaming van 28 wooncomplexen en de mogelijk aanwezige beschermde diersoorten hierin, VanderHelm gevraagd hen bij te staan met ecologisch advies. In eerste instantie is daarom een ecologische quickscan uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze ecologische quickscan is vervolgens onderzocht of, en zo ja, waar, beschermde nesten en verblijfplaatsen aanwezig waren.

Onderzoek van formaat

De te onderzoeken complexen bevonden zich verspreid over gemeente Katwijk. Door ook de omgeving van het projectgebied (globaal) te onderzoeken konden de ecologen het gemeentelijke netwerk aan verblijfplaatsen van vleermuizen blootleggen, evenals de locaties van gierzwaluw- en huismuskolonies. Dankzij dit inzicht in (en overzicht van) de natuurwaarden binnen de gemeente kan de impact van de werkzaamheden goed worden ingeschat, en kunnen geschikte maatregelen worden getroffen.

Wat was onze bijdrage?

  • Ecologische quickscan

  • Soortgericht onderzoek vleermuizen

  • Soortgericht onderzoek jaarrond beschermde nesten

  • Mitigatieadvies

Gerelateerde projecten