Opdrachtgever

Combinatie Boogbrug Vianen (bestaande uit KWS Infra, VES en DDM)

Expertises

Ecologie

Werkzaamheden

Ecologische quickscan, ecologisch werkprotocol en ecologische begeleiding

Projectinformatie

Ecologische voorbereidingen

Na 85 jaar is de oude Lekbrug bij Vianen in november 2021 gedemonteerd en verwijderd. Een dergelijke operatie vergt de nodige voorbereidingen, ook op ecologisch gebied. Na een uitgebreide inventarisatie naar beschermde soorten en natuurwaarden door Rijkswaterstaat (opdrachtgever van de Combinatie Boogbrug Vianen), heeft VanderHelm in 2020 een ecologisch werkprotocol opgesteld en vervolgens op basis daarvan ecologische begeleiding uitgevoerd.

Van Quickscan tot ecologische begeleiding

Aan de hand van de uitkomsten van ecologische quickscans is er een ecologisch werkprotocol opgesteld, waarin op een praktische manier staat beschreven welke maatregelen moeten worden genomen en op welk moment, om te voorkomen dat aantasting van de aanwezige beschermde natuurwaarden optreedt.

Aangezien het project grotendeels in het vogelbroedseizoen heeft plaatsgevonden, hebben we wekelijks een broedvogelcontrole uitgevoerd. Hierbij is gekeken of verstoring op broedvogels door de werkzaamheden helemaal kon worden uitgesloten of dat voorzorgsmaatregelen, zoals het ongeschikt maken van potentiële broedvogellocaties, moesten worden getroffen. In de boogconstructie van de Lekbrug broedde voornamelijk kauwen en stadsduiven. In het struweel rondom de Lekbrug soorten als bosrietzanger, roodborsttapuit, grasmus, kleine karekiet en tuinfluiter. Ook zijn de vliegroute van vleermuizen en de invloed van de bouwverlichting gecontroleerd.

Alle werkzaamheden zijn verricht conform de Gedragscode soortenbescherming van Rijkswaterstaat. Door de nauwe samenwerking met de collega ecoloog van Rijkswaterstaat, kon snel worden geschakeld tussen het werkprotocol en de uitvoering.

Winterverblijfplaats vleermuizen

De boogconstructie van de Lekbrug rust op twee rivierpijlers waarin zich ook kazematten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie bevinden. De kazematten blijven behouden en worden ingericht als winterverblijfplaats voor vleermuizen.

Een bijzondere opdracht om het gehele traject vanuit ecologisch oogpunt te mogen begeleiden.

Wat was onze bijdrage?

  • Ecologische quickscan

  • Ecologisch werkprotocol

  • Ecologische begeleiding

Gerelateerde projecten